spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 53 m2 (pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych - dane według księgi wieczystej) położonego w miejscowości Szczecin przy ul. Piechoty 43

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Tomasz Stefanowski
Szczecin 71-245, ul. Szafera 188C
tel. : 91 433 07 48 fax: 91 433 07 41(poprzednio REWIR VII)
e-mail : kancelaria@komornik7.szczecin.pl ; http://www.komornik7.szczecin.pl
KANCELARIA KOMORNICZA NR XVI
nr konta kancelarii : Santander Bank Polska S.A. 55109019000000000110074998
W odpowiedzi podać: sygn.akt KM 1963/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

2 marca 2020 roku o godzinie 13.00

w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże przy placu Żolnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

której przedmiotem jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 53 m2 (pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych - dane według księgi wieczystej) położonego w miejscowości Szczecin przy ul. Piechoty 43, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00235756/2.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje dłużnikowi: Dworak Krzysztof.

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na I piętrze w budynku 4 piętrowym. Lokal składa się z hollu, kuchni, wc, łazienki, 3 pokoi. Łazienka z wc osobno. Okna w lokalu wychodzą na dwie strony świata, tj. na stronę północną i południową. Zgodnie z oświadczeniem dłużnika do lokalu przypisana jest piwnica.

Suma oszacowania wynosi: 186.500,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139.875,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 18.650,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

Santander Bank Polska S.A. 55 1090 1900 0000 0001 1007 4998

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.

Nieruchomość można będzie oglądać w dniu 27 lutego 2020 roku od godziny 12:00 do godziny 12:15. W celu uczestniczenia w oględzinach nieruchomości należy umówić się osobiście lub telefonicznie z komornikiem co najmniej dzień przed planowanymi oględzinami. W przypadku braku osób zainteresowanych oględziny nie odbędą się.

Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże
i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości.

Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188C, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. 91 433 07 48.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KOMORNIK SĄDOWY
Tomasz Stefanowski