udział w wysokości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 39 o powierzchni użytkowej 47 m2 (pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych - dane wg księgi wieczystej) położonego w miejscowości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Tomasz Stefanowski
Szczecin 71-245, ul. Szafera 188C
tel. : 91 433 07 48 fax: 91 433 07 41(poprzednio REWIR VII)
e-mail : kancelaria@komornik7.szczecin.pl ; http://www.komornik7.szczecin.pl
KANCELARIA KOMORNICZA NR XVI
nr konta kancelarii : Santander Bank Polska S.A. 55109019000000000110074998
W odpowiedzi podać: sygn.akt KM 222/19

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

19 marca 2020 roku o godzinie 9.00

w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże przy placu Żolnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

której przedmiotem jest:

1) udział w wysokości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 39 o powierzchni użytkowej 47 m2 (pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych - dane wg księgi wieczystej) położonego w miejscowości Szczecin przy ul. Komuny Paryskiej 32B, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00159116/7. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje dłużnikowi: Starzak Karolina w udziale 1/2. Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi: 102.000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych 00/100). Cena wywołania udziału 1/2 jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76.500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych 00/100);

2) udział w wysokości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 39 o powierzchni użytkowej 47 m2 (pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych - dane wg księgi wieczystej) położonego w miejscowości Szczecin przy ul. Komuny Paryskiej 32B, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00159116/7. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje dłużnikowi: Artimovics Anatolijs w udziale 1/2. Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi: 102.000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych 00/100). Cena wywołania udziału 1/2 jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76.500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska S.A. 55 1090 1900 0000 0001 1007 4998.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na VII piętrze w budynku wielorodzinnym 10 piętrowym. Według oświadczenia dłużnika Karoliny Starzak do lokalu przypisana jest piwnica. Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym: 1. Pokój z aneksem kuchennym; 2. Pokój; 3. Pokój; 4. Przedpokój; 5. Łazienka z WC. Z jednego pomieszczenia można dostać się na balkon o ekspozycji zachodniej. Okna w lokalu wychodzą na dwie strony świata, tj. południową i zachodnią.

Nieruchomość można będzie oglądać w dniu 12 marca 2020 roku od godziny 10:00 do godziny 10:15. W celu uczestniczenia w oględzinach nieruchomości należy umówić się osobiście lub telefonicznie z komornikiem co najmniej dzień przed planowanymi oględzinami. W przypadku braku osób zainteresowanych oględziny nie odbędą się.

Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże
i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości.

Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188C, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. 91 433 07 48.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KOMORNIK SĄDOWY
Tomasz Stefanowski